Aktualności

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „MERKURY”

ogłasza konkurs na stanowisko

Prezesa Zarządu

Wymagania:

1) wykształcenie wyższe,

2) co najmniej 7–letni staż pracy i minimum 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych,

3) znajomość prawa spółdzielczego, gospodarki nieruchomościami  i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych,

4) umiejętność kierowania zespołem pracowników, współpraca z organami statutowymi spółdzielni oraz urzędami i podmiotami zewnętrznymi,

5) doświadczenie w pozyskiwaniu gruntów budowlanych i prowadzeniu inwestycji mieszkaniowych.

Wymagane dokumenty:

- CV, zaświadczenie o niekaralności i dokumenty poświadczające staż pracy, kwalifikacje wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie rekrutacji.

Ww. dokumenty prosimy składać do dnia 04.12.2023 r., do godziny 1500 w siedzibie SBM „Merkury”,
Al. KEN 24, 02-797 Warszawa,  w zamkniętej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem  z dopiskiem „Konkurs na Prezesa Zarządu”.