Przetarg na wdrożenie systemu optymalnego zarządzania energią cieplną

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO- MIESZKANIOWA „MERKURY”

02-797 WARSZAWA, AL. KEN 24

tel. 22  643.61.21

ogłasza  przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy

na wdrożenie systemu optymalnego zarządzania energią cieplną w celu uzyskania znacznego obniżenia zużycia ciepła dla c.o i c.w w dwóch węzłach cieplnych: jeden w budynku przy ul. Polnej Róży 2/4 oraz drugi obsługujący budynki przy ul. Dembego 3, 3A, Zaruby 6, 6A w Warszawie.

Warunki przystąpienia do przetargu:

  1. Pobranie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zapoznanie się z dokumentacją projektową węzłów, dokonanie wizji lokalnej.

SIWZ będzie udostępniona w dniach 06.11.2023-16.11.2023r. na stronie internetowej Spółdzielni www.sbm-merkury.pl   

  1. Wniesienie wadium w wysokości 5 000 zł. (słownie: pięć tysięcy zł.) w formie przelewu na konto Spółdzielni nr: 11 1050 1038 1000 0022 0033 8743.
  1. Złożenie Oferty w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Spółdzielni do dnia 20 listopada 2023r. do godz. 15oo.
  2. Termin związania ofertą upływa 15 grudnia 2023r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia