Przetrag na remont tarasów w budynku przy ul. Batalionu Włochy 11 oraz remont i przebudowę schodów zew. w budynkach przy ul. Dembego 3 i Zaruby 6

SBM „Merkury” 02-797 Warszawa, Al. KEN 24 , Tel. 22 643 61 21 ogłasza dwa pisemne przetargi nieograniczony na wybór wykonawców:
I.   Remont tarasów budynków przy ul. Batalionu AK „Włochy” 11.
II. Remont i przebudowę schodów zewnętrznych w budynkach przy ul. Dembego 3 – szt. 3 i Zaruby 6 – szt. 3

1.     Materiały przetargowe (SIWZ) dostępne są w Dziale Eksploatacji w siedzibie Spółdzielni, pok. Nr 11 od poniedziałku do piątku w godz. 1000- 1400
2.     Koszt materiałów przetargowych za każdy z przetargów (I i II) wynosi po 50 zł. brutto . Opłaty należy dokonać w kasie Spółdzielni.
3.     Warunkiem udziału w postępowaniach jest wniesienie wadium w formie przelewu w kwocie 7 tys. zł. brutto za każdy przetarg.
4.     Ofertę na każdy z przetargów należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni do dnia 07. marca 2016 r. do godz. 1500 .
5.     Termin związania ofertą upływa 06. kwietnia 2016 r.
6.     Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia każdego z przetargów w części lub całości bez podania przyczyn.